ĮSTATAI

Parašyta Penktadienis, 06 Sausio 2012 Autorius Administrator

Kiekvienas, norintis  tapti klubo nariu,  turi susipažinti su klubo  įstatais ir  jų laikytis


KLUBO ĮSTATAI

 

ŽŪKLĖS KLUBAS „FIDERIS“

ĮSTATAI


I. Bendrosios nuostatos


1.1. Žūklės klubas „Fideris“ (toliau – klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. Klubo veiklos laikotarpis neribotas.
1.4. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.5. Klubas turi savo simboliką.

II. Klubo tikslai ir veikla


2.1. Klubo tikslai yra:
2.1.1 populiarinti sportinę bei mėgėjišką žūklę;
2.1.2 koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti;
2.1.3 organizuoti bei rūpintis turiningu klubo narių laisvalaikio praleidimu;
2.1.4 rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mėgėjiškos ir/ar sportinės žūklės, gamtosaugos, ichtiologijos, žūklės kultūros, gamtos išteklių eksploatavimo, racionalaus panaudojimo ir kitomis aktualiomis klubo nariams temomis;
2.1.5 organizuoti ir dalyvauti sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybose, turnyruose bei siekti aukštų rezultatų. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose tinkamai atstovauti Lietuvai;
2.1.6 propaguoti aukštą žūklės kultūrą, prisidėti prie žuvų išteklių saugojimo ir  atstatymo;
2.1.7 prisidėti prie aplinkosaugos, žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos gerinimo Lietuvos Respublikoje klausimais, skatinti klubo narių ir valstybės institucijų bendradarbiavimą;
2.1.8 nuomoti žūklės plotus bei organizuoti jų priežiūrą;
2.1.9 bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio bendruomenėmis, draugijomis, organizacijomis, asociacijomis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes;
2.1.10 leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;
2.1.11 rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos, Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose;
2.1.12 vykdyti kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų.
2.2. Savo tikslams pasiekti klubui leidžiama užsiimti ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja klubo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga numatytiems klubo tikslams pasiekti:
(03.1) Žvejyba;
(38.1) Atliekų surinkimas;
(38.2) Atliekų tvarkymas ir šalinimas;
(47) Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
(50) Vandens transportas;
(58) Leidybinė veikla;    
(70) Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla;
(72) Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
(77) Nuoma ir išperkamoji nuoma;
(81.3) Kraštovaizdžio tvarkymas;
(85.5) Kitas mokymas;
(93) Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, klubas gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus ir licencijas.
2.4. Klubas turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

III. Klubo nariai, jų teisės ir pareigos


3.1. Klubo nariais gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, ir/ar juridiniai asmenys. Minimalus klubo narių skaičius yra 3 (trys). Asmuo gali būti kelių klubų nariu.
3.2. Klubo narys turi teisę:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame klubo narių susirinkime;
3.2.2. naudotis klubo teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su klubo dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jo veiklą;
3.2.4. teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
3.2.5. bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.3. Klubo narys privalo:
3.3.1.  laikytis klubo įstatų ir kitų klubo vidaus veiklos dokumentų;
3.3.2. mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, kurių mokėjimo tvarką ir dydį nustato klubo valdyba;
3.3.3. vykdyti visuotinio klubo narių susirinkimo, klubo valdybos ir klubo prezidento sprendimus;
3.3.4. tausoti klubo turtą.
3.4. Klubo buveinėje, taip pat klubo filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų klubo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas klubo narys.

IV. Klubo narių priėmimo,  išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos


4.1. Klubo nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti klubo nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius klubo valdybos sprendimu.
4.2. Klubo narys gali bet kada išstoti iš klubo, padavęs prašymą raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus klubui ir su juo atsiskaitęs.
4.3. Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo valdybos sprendimu, jeigu pažeidė klubo įstatus, klubo vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs klubo nustatytų nario mokesčių.

V. Klubo valdymas

5.1. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
5.2. Klubo valdymo organai yra šie: visuotinis klubo narių susirinkimas, klubo valdyba ir klubo prezidentas.
5.3. Klubo prezidentą renka (skiria) visuotinis klubo narių susirinkimas.

VI. Visuotinis klubo narių susirinkimas


6.1.     Visuotinis narių susirinkimas:
6.1.1    keičia klubo įstatus;
6.1.2    renka ir atšaukia klubo prezidentą;
6.1.3    renka ir atšaukia klubo valdybą;
6.1.    4 tvirtina klubo metinę finansinę atskaitomybę;
6.1.5 priima sprendimą dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.1.6    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
6.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi klubo nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.4. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia klubo prezidentas per 4 (keturis) mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 klubo narių.
6.5. Visuotinį narių susirinkimą šaukia klubo prezidentas, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam klubo nariui žodžiu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.
6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 klubo narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo klubo narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šio 6.5. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
6.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl klubo įstatų keitimo, dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų.

VII. Klubo valdyba


7.1. Klubo valdyba:
7.1.1 nustato darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, priėmimo tvarką;
7.1.2 nustato veiklos programą;
7.1.3 analizuoja veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
7.1.4 teikia narių susirinkimui klubo valdybos veiklos ataskaitas;
7.1.5 sprendžia priėmimo į klubo narius ir pašalinimo iš jo klausimus;
7.1.6 nustato klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.1.7 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus;
7.1.8 privalo tvarkyti klubo turtą ir visa kita, kas susiję su klubo veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie klubo turtą, veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo, bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie klubo turtines teises ir pareigas;
7.1.9 sprendžia kitus asociacijų įstatyme ir įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.
7.2. Klubo valdybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime 1 (vienerių) metų kadencijai iš klubo narių tarpo. Klubo valdybos narių skaičius – 3 (trys). Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti klubo valdybos narių skaičius didinamas arba mažinamas. Klubo valdybos nario kadencijų skaičius neribotas.
7.3 Klubo valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.  Vienas narys – vienas balsas. Valdybos nariai turi lygias teises. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas. Valdyba veikia pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą reglamentą.
VIII. Klubo prezidentas


8.1. Klubo prezidentas, kaip vienasmenis valdymo organas, veikia klubo vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, organizacijomis, taip pat sudaro sandorius klubo vardu.
8.2. Klubo prezidentą 1 (vienerių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Klubo prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
8.3. Klubo prezidentas vykdo šias funkcijas:
8.3.1 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas, leidžia įsakymus savo kompetencijos ribose;
8.3.2 atidaro ir uždaro sąskaitas banke;
8.3.3. užtikrina klubo duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
8.3.4. tvarko klubo narių ir jo veikloje dalyvaujančių asmenų sąrašą;
8.3.5 laiku rengia klubo valdybos, klubo narių visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, pateikia nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie klubo veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti;
8.3.6. vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo, valdybos patikėtas ir kitas teisės aktais prezidentui priskirtas funkcijas.
8.4. Už klubo prezidento veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia klubo valdyba.

IX. Pranešimų paskelbimo ir įstatų keitimo tvarka


9.1. Klubo pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai, Civilinis kodeksas ir šie įstatai.
9.2.     Viešus pranešimus klubas skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“.
9.3.     Už informacijos viešus paskelbimus, pranešimus nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako klubo prezidentas.
9.4.     Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo klubo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre datos. Kartu su įstatų pakeitimais klubas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų klubo įstatų tekstą (naują redakciją).

X. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka bei klubo veiklos ataskaita


10.1. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti klubo įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
10.2. Klubo lėšas sudaro: narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai, projektų, programų, konkursų metu laimėtos lėšos, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos, paramos lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, tarptautinių organizacijų skirtos ir paaukotos lėšos, iš klubo veiklos uždirbtos lėšos.
10.3. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu.
10.4. Net ir šio straipsnio 10.1 dalyje nurodytais tikslais klubui draudžiama:
10.4.1 neatlygintinai perduoti klubo turtą nuosavybėn klubo nariui, klube darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
10.4.2 mokėti klubo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
10.4.3 klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti to klubo ir jo valdymo organų nariams, klube darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
10.4.4 suteikti paskolas, įkeisti klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
10.4.5 skolintis pinigų iš klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
10.4.6 skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
10.4.7 pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
10.4.8 parduoti klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
10.5. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.
10.6. Klubo prezidentas pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui, valdybai kiekvienų praėjusių finansinių metų klubo veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu klubas turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Klubo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
10.6.1 informacija apie klubo veiklą įgyvendinant jo įstatuose numatytus tikslus;
10.6.2 klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
10.6.3 klubo metinė finansinė atskaitomybė;
10.6.4 samdomų klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

XI. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka


11.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubo įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl klubas atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal klubo prievoles.
11.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima klubo valdyba. Klubo filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina klubo valdyba.
11.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima klubo valdyba savo sprendimu.

XII. Klubo pertvarkymas ir pabaiga

12.1. Klubas gali būti pertvarkytas, reorganizuotas ar likviduotas tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau, negu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių.
12.2. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Klubo įstatai priimti


Steigiamojo
susirinkimo įgaliotas asmuo

(parašas)
Peržiūros: 5500